1000 ล้านชีวิตในตัวเรา

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย 1000 ล้านชีวิตในตัวเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

week 9


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
Topic : "1000  ล้านชีวิตในตัวเรา"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของจุลินทรีย์ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome

9 -10
30 มิ..  -
4 ..
  2557
โจทย์ :
จุลินทรีย์ รา  แบคทีเรีย
  - ประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่มีต่อร่างกาย
- การผลิตไวน์


Key Questions
- นักเรียนคิดว่าจุลินทรีย์ มีประโยชน์/โทษ อย่างไรบ้าง
 และเราสามารถนำจุลินทรีย์ไปใช้ได้อย่างไร
- นักเรียนคิดว่า จุลินทรีย์มีการเจริญเติบโตอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับ ประโยชน์/โทษ ของจุลินทรีย์พร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน  ประโยชน์/โทษ ของจุลินทรีย์
 Round  Rubin :  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
Show and  Share : ขั้นตอน ในการผลิตไวน์

สื่อและแหล่งเรียนรู้
เทอร์โมมิเตอร์
เครื่องปั่น หม้อ มีด
กระดาษบรู๊ฟ/กระดาษชาร์ตสี(แข็ง)
- อินเทอร์เน็ต
ห้องสมุด
บรรยากาศในห้องเรียน

ชง :
- ครูเปิดคลิปวีดีโอ การย่อยสลายของจุลินทรีย์  รา ให้นักเรียนชม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้ชม  รู้สึกอย่างไร  
เชื่อม :
ครูนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ชมจากคลิป การย่อยสลายของจุลินทรีย์  รา
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าจุลินทรีย์ มีประโยชน์/โทษ อย่างไรบ้าง
 และเราสามารถนำจุลินทรีย์ไปใช้ได้อย่างไร
- นักเรียนคิดว่า จุลินทรีย์มีการเจริญเติบโตอย่างไร

เชื่อม :
ครูนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประโยชน์/โทษ ของจุลินทรีย์พร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน  ประโยชน์/โทษ ของจุลินทรีย์ เพิ่มเติมแล้วนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง
ชง :
- ครูเปิดคลิป การทำไวน์ผลไม้  ให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ชม และสามารถนำอะไรไปใช้ได้บ้าง
เชื่อม :
- ครูนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำไวน์ผลไม้ พร้อมทั้งค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตไวน์ผลไม้
- นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คน ร่วมกันวางแผน แบ่งหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์ ทำไวน์ พร้อมทั้งศึกษาขั้นตอน ในการผลิตไวน์เพิ่มเติม พร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มผลิตไวน์ตามที่ได้ศึกษาและวางแผนไว้
- นักเรียนสรุปขั้นตอนในการผลิตไวน์
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- ดูคลิป การย่อยสลายของจุลินทรีย์  รา / การทำไวน์ผลไม้  รวมทั้งวิเคราะห์  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ชมจากคลิป
- การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตไวน์ผลไม้

ชิ้นงาน :
- ไวน์ผลไม้
- ขั้นตอนการผลิตไวน์
- บันทึกผลจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไวน์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของจุลินทรีย์ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์เช่น การผลิตไวน์ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- สามารถดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์หลังจากใช้งานเสร็จ
- สามารถผลิตไวน์ผลไม้ได้


การวางแผนการทำงาน
วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงานและเตรียมอุปกรณ์
การทดลอง / การวิเคราะห์ข้อมูล / แก้ปัญหา
 มีการทดลองการทำไวน์จากมะเฟือง การใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เรียนรู้การวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ สังเกตและบันทึกขั้นตอนการผลิตไวน์
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย


Week 9
สิ่งที่สะท้อนว่า พี่ปาล์ม (ม.2) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ PBL
แก่นเรื่อง : ประโยชน์ของจุลินทรีย์ สร้างผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์
ทักษะการทำงานร่วมกัน : มีการทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้จักแบ่งหน้าที่ในการดูแลผัก ปลาดุก และไก่ไข่ ช่วยเหลือเพื่อนๆในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับจุลินทรีย์
ทักษะการสืบค้นข้อมูล / ICT : ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น จุลินทรีย์ รา และแบคทีเรีย ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ค้นคว้าเกี่ยวกับการนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ กระบวนการผลิตไวน์
ทักษะชีวิต : เฝ้าดูแลแปลงผัก ให้อาหารปลาดุก และไก่ไข่ เรียนรู้วิธีการทำเกษตรพอเพียง เช่น การเลี้ยงไก่ไข่
ปลูกผัก เลี้ยงปลา ได้ลงมือทำจริงจนเกิดการเรียนรู้และนำมาใช้ประกอบการเรียนของตนเอง การวางแผนการทำงาน: วางแผนการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลา
คุณลักษณะ : เคารพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม เช่น การเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนรู้ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี กล้าแสดงความคิดเห็น ติดตามงานของตนเอง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น