1000 ล้านชีวิตในตัวเรา

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย 1000 ล้านชีวิตในตัวเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

week 3

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
Topic : "1000  ล้านชีวิตในตัวเรา"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถทำบ่อเลี้ยงแหนแดง รวมทั้งออกแบบและทำเล้าไก่ได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
3 – 6
26 .. –
27 มิ.ย
  2557
โจทย์ :
แหนแดง
การเพาะเลี้ยง
- การทดสอบสารอาหารในแหนแดง
การเลี้ยงไก่ไข่
- การเล้าไก่
-การเลี้ยงไก่ไข่

Key Questions
- แหนแดงสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่จำกัดได้อย่างไร(อ่าง)
- นักเรียนคิดว่าสารอาหารในแหนแดงมีผลต่อการเจริญเติบโตของไก่อย่างไร
- นักเรียนคิดว่าไก่ที่กินข้าว กับไก่ที่กินแหนจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของไก่และไข่หรือไม่ อย่างไร


เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณการใช้สารเคมีในด้านอุตสาหกรรมการเกษตร
- ลักษณะและประโยชน์ของแหนแดง
Round  Rubin :  ความสัมพันธ์ระหว่างคิด  สิ่งมีชีวิตที่บ้านของนักเรียนกับสิ่งต่างๆ
Show and  Share : นำเสนอภาพวาด พร้อมทั้งเล่าสิ่งที่ตนเองได้พบเจอ
Wall Thinking : ภาพสิ่งมีชีวิตในโรงเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
โรงเรียน
ผู้ปกครอง
กระดาษบรู๊ฟ/กระดาษชาร์ตสี(แข็ง)
สี/ปากกาเคมี
- อินเทอร์เน็ต
ห้องสมุด
บรรยากาศในห้องเรียน

ชง :
- ครูเปิดคลิปวีดีโอ สารเคมีอันตราย ให้นักเรียนชม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้ชม  รู้สึกอย่างไร   
เชื่อม :
ครูนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ชมจากคลิป สารเคมีอันตราย
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีอย่างไรบ้างในการหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณการใช้สารเคมีในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร เช่น ทำนา  เลี้ยงสัตว์ (ไก่ เป็ด ปลา สุกร)

เชื่อม :
- ครูนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณการใช้สารเคมีในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร เช่น ทำนา  เลี้ยงสัตว์ (ไก่ เป็ด ปลา สุกร)
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าแหนแดงมีลักษณะ  ประโยชน์อย่างไรบ้าง
และเราสามารถนำแหนแดงไปทำอะไรได้บ้าง
เชื่อม :
- ครูนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ของแหนแดง 
ชง :
- ครูเปิดคลิป แหนแดงในนาข้าว,เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ชม และสามารถนำอะไรไปใช้ได้บ้าง
เชื่อม :
- ครูนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแหนแดงในนาข้าว,เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์  ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่บ้านของนักเรียนกับสิ่งต่างๆ
(Round  Rubin)
ชง :
- นักเรียนคิดว่าแหนแดงสามารถนำไปเลี้ยงไก่ไข่ได้หรือไม่ อย่างไร
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- แบ่งกลุ่มนักเรียนเพาะเลี้ยงแหนแดง ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (ในร่มกับกลางแจ้ง)
- นักเรียนทดสอบและเปรียบเทียบสารอาหารในแหนแดง
- เพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อเลี้ยงไก่ไข่
- ออกแบบและสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่
- บันทึกผลจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไก่  ไข่ไก่ ขี้ไก่  ลักษณะอาการ
ใช้ :
- นักเรียนเพาะเลี้ยงแหนแดงและทำโรงเรือนเลี้ยงไก่
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การเพาะเลี้ยงแหนแดง
- การทดสอบและเปรียบเทียบสารอาหารในแหนแดง
- การออกแบบและสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่
- การบันทึกผลจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไก่  ไข่ไก่ ขี้ไก่  ลักษณะอาการ
ชิ้นงาน
- เพาะเลี้ยงแหนแดง
- โรงเรือนเลี้ยงไก่
- บันทึกผลจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไก่  ไข่ไก่ ขี้ไก่  ลักษณะอาการ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ สามารถทำบ่อเลี้ยงแหนแดง รวมทั้งออกแบบและทำเล้าไก่ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียน

ภาพตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน


ในสัปดาห์นี้พี่ๆม.2 ได้ดูคลิปเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย หลังจากนั้นได้ร่วมกันวิเคราะห์สะท้อนปัญหาจากการดูคลิป ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าในชุมชนของเรามีการใช้สารเคมีในด้านใดบ้าง และนักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีอย่างไรบ้างในการหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณการใช้สารเคมีในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร เช่น ทำนา  เลี้ยงสัตว์ (ไก่ เป็ด ปลา สุกร) นักเรียนแต่ละคนร่วมกันสะท้อนสิ่งที่พบเห็นในชุมชนเกี่ยวกับการใช้สารเคมี ต่างๆ เช่น การใช้ยาฆ่าหญ้าในนาข้าว ไร่มัน ไร่อ้อย สวนยาง ซึ่งจะเห็นการใช้ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพน้อยมาก
ครูให้นักเรียนดูคลิปแหนแดงในนาข้าว,เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ การทำเกษตรอินทรีย์ หลังจากที่ดูเสร็จนักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งหาแนวทางในการลดปริมาณการใช้สารเคมี หรือไม่ใช้สารเคมีเลย
นักเรียนช่วยกันคิดวางแผนการเลี้ยงไก่  เลี้ยงแหนแดง ออกแบบโครงสร้างเล้าไก่แบ่งหน้าที่ในการจัดเตรียมหาอุปกรณ์พร้อมทั้งช่วยกันทำเล้าไก่  จากนั้นทุกคนได้มาคุยกันเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทำงาน เช่น อุปกรณ์ไม่พร้อม  เพื่อนไม่ช่วยกัน  ทุกคนได้เห็นปัญหา  ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขในการทำงาน

นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น