1000 ล้านชีวิตในตัวเรา

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย 1000 ล้านชีวิตในตัวเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
Topic : "1000  ล้านชีวิตในตัวเรา"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
14– 16  .. 2557
โจทย์ :
- สร้างฉันทะ แรงบันดาลใจ/ ปะทะปัญหา
- สิ่งที่อยากเรียนรู้

Key Questions  :
- ในช่วงปิดเรียนเหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจมีอะไรบ้าง
- นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีอะไรบ้าง
- นักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไรบ้าง

เครื่องมือคิด   :
Brainstorms :การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เห็นจากสำรวจบริเวณโรงเรียน  จากการฟังและจากคำถาม
Round  Rubin :  ความสัมพันธ์ระหว่างคิด  สิ่งมีชีวิตที่บ้านของนักเรียนกับสิ่งต่างๆ
Show and  Share : นำเสนอภาพวาด พร้อมทั้งเล่าสิ่งที่ตนเองได้พบเจอ
Wall Thinking : ภาพสิ่งมีชีวิตในโรงเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้  :
- เรื่องเล่าในช่วงปิดเรียนจากครูและนักเรียน
- บริเวณโรงเรียน
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ห้องเรียน
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  ในช่วงปิดเรียนเหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจมีอะไรบ้าง
เชื่อม :
- ครูเล่าประสบการณ์ช่วงปิดเรียนที่ผ่านมาให้นักเรียนฟัง
- นักเรียนแต่ละคนเล่าเหตุการณ์ที่ตนเองประทับใจให้เพื่อนและครูฟัง
ชง :
- นักเรียนเดินสำรวจบริเวณโรงเรียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และเราไม่เคยมองมีอะไรบ้าง  พร้อมทั้งวาดภาพและเขียนสิ่งที่ได้พบเจอและเรียนรู้จากการเดินสำรวจบริเวณโรงเรียน
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอภาพวาด พร้อมทั้งเล่าสิ่งที่ตนเองได้พบเจอให้เพื่อนและครูฟัง
ชง :
 - นักเรียนสำรวจสิ่งมีชีวิตที่บ้านของตนเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  สิ่งมีชีวิตที่บ้านของนักเรียนความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไรบ้าง
เชื่อม :
- ครูนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคิด  สิ่งมีชีวิตที่บ้านของนักเรียนกับสิ่งต่างๆ(Round  Rubin)
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ประทับใจ
- การเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตในโรงเรียน
 - การวาดภาพและเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจบริเวณโรงเรียน

ชิ้นงาน :
- ภาพและเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจบริเวณโรงเรียน
- สรุปสิ่งที่ได
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ รวมทั้งสามารถให้เหตุผลเรื่องที่สนใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
คุณลักษณะ  :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็นตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียน

ภาพตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนในสัปดาห์แรกพี่ม.2 แต่ละคนได้เล่าประสบการณ์ช่วนวันหยุดให้เพื่อนและครูฟัง จากนั้นครูและนักเรียนเดินสำรวจบริเวณหลังโรงเรียน โดยครูให้โจทย์คือ แต่ละคนให้สังเกตสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรามองข้าม พร้อมทั้งวาดภาพและอธิบายลักษณะและที่อยู่อาศัย แต่ละคนได้ถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้ไปพบเจอมามีทั้งขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ มีทั้งที่รู้จักและไม้รู้จัก 

พี่ๆม.2 แต่ละคนได้สรุปสิ่งที่ตนเองได้สำรวจมา ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าสิ่งที่เราพบเจอมีความสัมพันธ์กับตัวเราอย่างไร แต่ละคนก็ได้เสนอวิธีคิดของตนเอง เช่น  
พี่มายด์ : สิ่งต่างๆต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน
พี่นัปการ : สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการการอยู่รอด

จากนั้นครูให้นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง พร้อมทั้งสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น