1000 ล้านชีวิตในตัวเรา

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย 1000 ล้านชีวิตในตัวเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

week2


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
Topic : "1000  ล้านชีวิตในตัวเรา"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอนและน่าสนใจ
Week
Input
Process
Output
Outcome
2
19 – 23      .. 2557
 โจทย์ : 
การออกแบบและวางแผนการเรียนรู้
 -  เลือกหัวข้อ
  - สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
 - ปฏิทินการเรียนรู้
 - Mind mapping ก่อนเรียน
Key Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไร เห็นอะไร และรู้สึกอย่างไร จากสิ่งที่ได้ดู                                                         - นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการไม่แปรงฟัน
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร 
เครื่องมือคิด
Brainstorms : วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับได้อ่าน บทความ สิ่งมหัศจรรย์โลกจุลินทรีย์
Card & Chart
เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Think  Pair Share
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Blackboard  Share
การตั้งชื่อโครงงาน
Brainstorms
ระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
Mind  Mapping
สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิป กำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งมวล
- บทความ สิ่งมหัศจรรย์โลกจุลินทรีย์                                        
ห้องสมุด
บรรยากาศในห้องเรียน

ชง :
นักเรียนดูคลิป กำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งมวล
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนได้เรียนรู้อะไร เห็นอะไร และรู้สึกอย่างไร จากสิ่งที่ได้ดู                                                         เชื่อม :
- ครูและนักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งมวล
ชง :
- นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการไม่แปรงฟัน
- นักเรียนอ่านบทความ สิ่งมหัศจรรย์โลกจุลินทรีย์
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับได้อ่าน บทความ สิ่งมหัศจรรย์โลกจุลินทรีย์
แบ่งกลุ่มนักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ สิ่งมหัศจรรย์โลกจุลินทรีย์
ที่ได้อ่านและดูจากนั้นเขียนสรุปลงในกระดาษชาร์ต
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการวิเคราะห์บทความให้เพื่อนและครูฟัง
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตเล็กเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร เพราะเหตุใด และนักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรในQuarter นี้ พร้อมให้เหตุว่าเพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้ เรื่องนั้น 
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสื่อโฆษณาต่างๆกับตัวเรา
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ โดย 1 เรื่อง ต่อการ์ด 1 แผ่น(Card & Chart)
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการศึกษา
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
นักเรียนจะตั้งชื่อ Topic นี้ว่าอะไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกันตั้งชื่อหัวข้อ Topic
Blackboard Share
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้(รายบุคคลลงกระดาษ A4) (Think pair Share)
ใช้ : นักเรียนร่วมกันนำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ลงในกระดาษชาร์ต และเขียนสรุปองค์ความรู้ ก่อนการเรียนรู้ในรูปแบบ Mind  Mapping
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
 - การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามและความคิดเห็นที่ได้ฟังและอ่าน
- การตั้งชื่อหัวข้อโครงงาน
- การวิเคราะห์สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
- การออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
-  การสรุป Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
ชิ้นงาน :
- หัวข้อโครงงาน
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
  - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
สามารถทบทวนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนผ่านการเขียนสิ่งที่รู้แล้ว, Mind mapping และสามารถออกแบบวางแผน
กระบวนการเรียนรู้ตลอด 20สัปดาห์ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม

ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำ Mind Mapping ก่อนเรียน
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
 ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผนเนื้อหาและกิจกรรมที่อยากเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียน
ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนในสัปดาห์นี่พี่ม.2 ได้ดูคลิปเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งมวล แล้วแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู ครูให้นักเรียนอ่านบทความ สิ่งมหัศจรรย์โลกจุลินทรีย์ แล้วแบ่งกลุ่มวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากนั้นแต่ละกลุ่มได้นำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง พร้อมทั้งช่วยกันสรุปความเข้าใจจากสิ่งเพื่อนได้นำเสนอ นักเรียนได้ร่วมกันเสนอความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกัยตัวเรา ซึ่งพี่ม.2 ได้เชื่อมโยงจากที่ตนเองได้เดินสำรวจบริเวณโรงเรียน จากนั้นครูให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ และอยากเรียนรู้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ แต่ละช่วยกันจัดหมวดหมู่สิ่งที่อยากเรียนรู้พร้อมทั้งเสนอให้เพื่อนและครูฟังและร่วมกันตั้งชื่อหัวข้อ Topic ซึ่งพี่ม.2 ได้ชื่อหัวข้อ Topic คือ 1000 พันล้านชีวิต
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น